More

  10 startup-uri din cinci țări, alese la cea de-a doua ediție NEXT FinTech, cel mai extins program de accelerare dedicat startup-urilor fintech și SaaS

  /english version below/

  Mentori de la FintechOS, Qualitance, Elevator Ventures, Citi Commercial Bank, TBI Bank

  • 10 start-up-uri fintech selectate din cinci țări: Bulgaria, Grecia, România, Marea Britanie și Armenia
  • 8 module de mentorat intensiv
  • 21 de mentori de la Google, Qualitance, Bitpanda, Emag Ventures, TBI Bank, FintechOS, Citi Commercial Bank, Elevator Ventures

  Techcelerator, cel mai activ accelerator din România pentru startup-uri de tehnologie desfășoară timp de zece săptămâni, până în luna martie, a doua ediție a NEXT FinTech, program de accelerare derulat cu sprijnul Google for Startups, GapMinder BV, Stripe, Seedblink, TechAngels, Asociația RoFintech, Romania Tech Startups Association – ROTSA.

  Programul a debutat în 25 ianuarie și până în 25 martie va include opt module de mentorat intensiv: vânzări, matchmaking cu instituții financiare din regiune, marketing de produs, strategii de tranziție către piața internațională și pregătirea pentru atragerea de investiții, matchmaking cu investitori și fonduri de investiții.

  Startup-uri din țări precum Armenia, Bulgaria, Grecia, România, Ungaria, Polonia, Serbia, UK, Kazakhstan sau Africa de Sud s-au înscris în program cu echipe consolidate și cu produse digitale fezabile pentru extindere internațională.

  Au fost deja selectate 10 startup-uri FinTech și SaaS din Bulgaria, Grecia, România, Marea Britanie și Armenia, cu MVP gata de lansare sau în faza de testare beta.

  Acestea sunt: BankSpot, Boleron, Credify, Infin8 Applications, Prime Dash, Solo Fintech, SPIN Analytics, Text’ Pay Me, Vestinda și Zanumi.

  Cele opt module de mentorat intensiv sunt desfășurate cu sprijinul a peste 21 de mentori regionali și globali – experți și investitori din domeniul bancar, business development, reprezentanți ai furnizorilor globali de tehnologie, ai unicornilor FinTech din Europa. Printre aceștia se numără: Bogdan Ciobanu – Segment Head for CE Cluster, Citi Commercial Bank, Suleiman Arabiat – Senior Investment Manager, Elevator Ventures, Sergiu Neguț – Co-Fondator FintechOS, Mike Parsons – CEO Qualitance, Irina Leca –Product Marketing Manager Google, Monica Sibișteanu -Head of Content&Community Monese, Petr Baron – CEO TBI Bank, Veselina Markova – Fintech Lead, Eleven Ventures, Valeri Petrov – Partner, Eleven Ventures și Ian Scarffe – Expert at the European Commission – Horizon 2020.

  Astfel, NEXT FinTech devine cel mai extins și aplicat program de bootcamp-uri și workshop-uri dedicat startup-urilor din fintech, care primesc comprimat și eficient, de-a lungul programului, mentorat pornind de la identificarea și înțelegerea pieței vizate și până la accesarea de parteneriate cu bănci și jucători regionali și globali din FinTech și tehnologie. În plus, startup-urile cu tracțiune comercială sunt expuse partenerilor programului pentru atragerea rundelor de investiții de tip pre-Seed și Seed.

  „Startup-urile din FinTech au devenit veritabile motoare și promotoare ale inovației. În cadrul NEXT FinTech avem toate ingredientele ca startup-urile să poată considera la finalul programului că au parcurs un traseu accelerat, că au câștigat experiență, dar și că au devenit eligibile pentru viitoare runde de finanțare. Avem alături o echipă de mentori de elită, regionali, dar și globali. Techcelerator asigură astfel un context complet pentru dezvoltarea ecosistemului local de startup-uri”, spune Cristian Dascălu, partener GapMinder BV & Cofondator Techcelerator.

  ***

  Despre Techcelerator

  Techcelerator este acceleratorul care se adresează startup-urilor de tehnologie din România și Europa de Sud Est. Cu sedii în București și Cluj-Napoca, Techcelerator este primul accelerator din România care alocă fonduri si atrage co-investors pentru dezvoltarea companiilor hightech aflate în faza de accelerare si post-accelerare. Sunt vizate pentru accelerare și investiții companiile tinere inovatoare, cu potențial ridicat de dezvoltare și extindere la nivel internațional, din industrii în creștere precum: FinTech, B2B SaaS, eHealth, PropTech, securitate cibernetică, inteligență artificială, transformare digitală și altele. Techcelerator beneficiază de suportul strategic oferit de GapMinder Venture Partners și colaborează și cu alți investitori locali și europeni pentru a susține ecosistemul tech din Romania si Europa de Sud Est. Techcelerator a susținut cu succes peste 80 de startup-uri de-a lungul rundelor de accelerare anterioare, dar și prin diferite programe de suport, organizate de acesta sau în parteneriat cu alte entități din ecosistem. În cei trei ani de la lansare, companiile din portofoliul Techcelerator au beneficiat de o investiție totală de peste 10 milioane de euro din rundele de investiții atrase până acum.

  Despre GapMinder BV


  GapMinder este un fond de capital de risc de 50 de milioane de euro, care investește în companii de tehnologie create în România și Europa Centrală care cresc rapid la nivel internațional, aflate în faza de Seed sau Serie A. Partenerii GapMinder au o abordare directă ca investitori, ajutând companiile să crească prin consultanță strategică și implicare directă în organizarea operațională, guvernanța corporativă și disciplina financiară. Portofoliul GapMinder include companii precum FintechOS, TypingDNA, SmartDreamers, Deepstash, Frisbo sau Planable. GapMinder este co-finanțat în majoritate prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020. 

  Despre Fondul European de Investiții

  Fondul European de Investiţii (FEI) este parte a Grupului Băncii Europene de Investiții și este principalul finanțator de risc pentru IMM din Europa, prin instrumente de capital de risc, garanţii şi microfinanţare. În România, FEI implementează instrumente financiare finanțate prin fonduri structurale și fonduri de investiții: JEREMIE 2007-2013, Inițiativa pentru IMM și instrumentele financiare din cadrul PO Competitivitate, PO Regional și PNDR.

  ___

  10 startups from five countries, chosen for the second edition of NEXT FinTech, the most extensive acceleration program dedicated to fintech and SaaS startups

  Mentors from FintechOS, Qualitance, Elevator Ventures, Citi Commercial Bank, TBI Bank

  • 10 fintech start-ups selected, from five countries: Bulgaria, Greece, Romania, Great Britain, and Armenia
  • 8 intensive mentoring modules
  • 21 mentors from Google, Qualitance, Bitpanda, Emag Ventures, TBI Bank, FintechOS, Citi Commercial Bank, Elevator Ventures

  Techcelerator, the most active accelerator for technology start-ups in Romania, is running, for ten weeks, until March, the second edition of NEXT FinTech, an acceleration program developed with the support of Google for Startups, GapMinder BV, Stripe, Seedblink, TechAngels, RoFintech Association, Romania Tech Startups Association – ROTSA.

  The program started on January 25th, and, by March 25th, it will include eight intensive mentoring modules: sales, matchmaking with financial institutions in the region, product marketing, transition strategies to the international market and preparation for attracting investment, matchmaking with investors and investment funds.

  Startups from countries such as Armenia, Bulgaria, Greece, Romania, Hungary, Poland, Serbia, UK, Kazakhstan, and South Africa have joined the program with consolidated teams and digital products feasible for international expansion.

  10 FinTech and SaaS startups from Bulgaria, Greece, Romania, the UK and Armenia have already been selected, with MVPs ready to launch or in beta testing.

  These are: BankSpot, Boleron, Credify, Infin8 Applications, Prime Dash, Solo Fintech, SPIN Analytics, Text ’Pay Me, Vestinda and Zanumi.

  The eight intensive mentoring modules are conducted with the support of over 21 regional and global mentors – experts and investors in banking, business development, representatives of global technology providers, FinTech unicorns in Europe. Among them are: Bogdan Ciobanu – Segment Head for CE Cluster, Citi Commercial Bank, Suleiman Arabiat – Senior Investment Manager, Elevator Ventures, Sergiu Negut – Co-Founder of FintechOS, Mike Parsons – CEO Qualitance, Irina Leca – Product Marketing Manager Google, Monica Sibișteanu – Head of Content & Community Monese, Petr Baron – CEO TBI Bank, Veselina Markova – Fintech Lead, Eleven Ventures, Valeri Petrov – Partner, Eleven Ventures and Ian Scarffe – Expert at the European Commission – Horizon 2020.

  Thus, NEXT FinTech becomes the most extensive and applied program of bootcamps and workshops dedicated to fintech startups, which receive compressed and efficient mentoring throughout the program, starting from the identification and understanding of the target market and accessing partnerships with regional and global banks and players in FinTech and technology. In addition, start-ups with commercial traction are exposed to program partners to attract pre-Seed and Seed investment rounds.

  “FinTech startups have become actual innovation drivers and promoters. At NEXT FinTech we have all the ingredients so that startups can say, at the end of the program, that they have traveled an accelerated route, they have gained experience, and that they have become eligible for future rounds of financing. A team of elite mentors has joined us, both, regional and global. Techcelerator thus provides a full context for the development of the local startup ecosystem”, says Cristian Dascălu, GapMinder BV partner & Co-founder of Techcelerator.

  ***

  About Techcelerator

  Techcelerator is the accelerator that is targeting the technology startups in Romania and Southeast Europe. With headquarters in Bucharest and Cluj-Napoca, Techcelerator is the first accelerator in Romania to allocate funds and attract co-investors for the development of high-tech companies in the acceleration and post-acceleration phase. Innovative young companies with high potential for international development and expansion from growing industries such as FinTech, B2B SaaS, eHealth, PropTech, cybersecurity, artificial intelligence, digital transformation and others are targeted for acceleration and investment. Techcelerator benefits from the strategic support offered by GapMinder Venture Partners and collaborates with other local and European investors to support the tech ecosystem in Romania and South East Europe. Techcelerator has successfully supported over 80 startups over previous acceleration rounds, but also through various support programs, organized by it or in partnership with other entities in the ecosystem. In the three years since its launch, the companies in the Techcelerator portfolio have benefited from a total investment of over 10 million euros from the rounds of investments attracted so far.

  About GapMinder BV

  GapMinder is a 50 million euro venture capital fund, which invests in technology companies founded in Romania and Central Europe that are growing rapidly internationally, in the Seed or Series A phase. GapMinder partners have a direct approach as investors, helping companies to grow through strategic consulting and direct involvement in the operational organization, corporate governance and financial discipline. GapMinder’s portfolio includes companies such as FintechOS, TypingDNA, SmartDreamers, Deepstash, Frisbo, or Planable. GapMinder is mostly co-financed by the 2014-2020 Competitiveness Operational Program. 

  About the European Investment Fund

  The European Investment Fund (EIF) is part of the European Investment Bank Group and is the largest risk financier for SMEs in Europe, through venture capital instruments, guarantees and microfinance. In Romania, the EIF implements financial instruments financed by structural funds and investment funds: JEREMIE 2007-2013, the SME Initiative and the financial instruments within the Competitiveness OP, Regional OP and PNDR.

  redactia digitalio

  Stay in the Loop

  Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

  Latest stories

  - Advertisement - spot_img

  You might also like...